Ylioppilasmiekkailijat

Seuran säännöt

YLIOPPILASMIEKKAILIJAT RY
STUDENTFÄKTARNA RF

SÄÄNNÖT (hyväksytty 1995, rekisteröity 1996)

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen suomenkielisenä nimenä on Ylioppilasmiekkailijat ry ja ruotsinkielisenä nimenä Studentfäktarna rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä seuraksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää miekkailuharrastusta Suomessa, erityisesti Suomen opiskelijanuorison keskuudessa, sekä valvoa jäsentensä etuja eri keskusjärjestöissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi hankkia ja omistaa varoja sekä järjestää säännöllisiä harjoituksia ja kotimaisia sekä kansainvälisiä kilpailuja.

3§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen ylioppilastutkinnon suorittanut tai muu hyvämaineinen luonnollinen henkilö, joka suorittaa jäljempänä mainittavan jäsen- ja vuosimaksun. Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa seuran jäsenmaksun.

Jäseniltä perittävän jäsen- ja vuosimaksun suuruuden päättää seuran kokous.

Henkilön, jolle seura haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta, voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi. Tällainen päätös on tehtävä yksimielisesti. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4§ JÄSENEN EROAMINEN SEURASTA

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli seuran jäsen on toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä tai ei ole hallituksen erikseen päätettävässä ajassa suorittanut hänelle langenneita jäsen- ja vuosimaksuja, voi seuran hallitus hänet erottaa. Erotetulla seuran jäsenellä on oikeus saada erottaminen seuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Mikäli joku seuran jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena peräkkäisenä vuonna, katsotaan jäsen eronneeksi seurasta.

5§ HALLITUS

Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

Seuran puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä harkintansa mukaan ottaa muitakin toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, sekä myöskin milloin vähintään yksi hallituksen jäsenistä sitä häneltä pyytää. Hallituksen koollekutsuminen voi tapahtua sanomalehdessä, kirjallisesti, puhelimitse tai suullisesti, kuitenkin siten, että kaikilla hallituksen jäsenillä on yleensä mahdollista saada tieto kokouksesta ainakin yksi päivä ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, milloin puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ SEURAN NIMENKIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi seuran hallituksen jäsentä yhdessä.

7§ TILIT

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Vuosikokous on päätösvaltainen, mikäli läsnä on vähintään kymmenen seuran varsinaista jäsentä. Päättäköön kuitenkin vähempikin määrä, tällöinkin vähintään viisi, jos päätösvaltaisuutta vastaan ei tehdä huomautusta.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä seuran jäsenellä on seuran kokouksessa äänioikeus. Äänioikeutta seuran kokouksessa voi käyttää myös asiamiehen välityksellä.

9§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokouspäivää seuran ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava, paitsi kokousaika ja -paikka, huomioon ottaen yhdistyslain määräykset, tärkeimmät käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta sekä myös, milloin vähintään yksi kymmenesosa tai vähintään 10 seuran äänioikeutettua jäsentä sitä häneltä kirjallisesti vaatii määrättyjen ja vaatimuksessa mainittujen asioiden käsittelemistä varten.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan tehdä päätös vain kokouskutsussa mainituista asioista.

10§ KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsiteltäköön ainakin seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjaa pitämään sopivaksi katsomansa henkilön,
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– kuullaan hallituksen antama vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus, minkä jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

11§ SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuussa, käsiteltäköön ainakin seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjaa pitämään sopivaksi katsomansa henkilön,
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana,
– valitaan seuran hallitus,
– valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet,
– päätetään jäsen- ja vuosimaksun suuruudesta sekä siitä, peritäänkö vuosimaksu yhdessä vai useammassa erässä,
– vahvistetaan talousarvio seuraavaksi vuodeksi,
– päätetään tarpeellisesta edustuksesta keskusjärjestöissä.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN
PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, jolloin kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa ja enintään neljä viikkoa. Jälkimmäisessä kokouksessa päätetään ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntöjen muutoksen on, tullakseen voimaan, tultava hyväksytyksi toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Seuran purkamista tarkoittava päätös on tehtävä samalla tavalla kuin edellä on sääntöjen muuttamisesta sanottu.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi joutuu sen omaisuus Opiskelijoiden Liikuntaliitto – Studerandenas Motionsförbund ry:lle paitsi miekkailuvälineistö, joka joutuu Suomen Miekkailuliitto – Finlands Fäktförbund ry:lle.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

 
%d bloggers like this: